Block Development Officer

Sl.No. Name of Block Name of Officer Mobile / Telephone
01 Ara  Sri Manish Kumar 239766(O),9431818449
02 Barhara Sri Rakesh Kumar 9431818020
03 Koilwar Sri Vir Bahadur Pathak 282358, 9431818018
04 Sandesh Sri Bindu Kumar 287255(O), 9431818021
05 Piro Sri Manendra Kumar 223201(O), 9431818023
06 Charpokhari Sri Sandeep Kumar Pandey 283262(O), 9431818022
07 Bihiya Sri Praphul Chandra Prakash 241464(O) ,9431818024
08 Shahpur Sri Sunil Kumar 282377(O), 9431818451
09 Udwantnagar Sri Dharmendra Singh 275240(O), 9431818450
10 Garhani Sri Tej Bahadur Suman 289252(O), 9431818454
11 Jagdishpur Sri Krishna Murari Prasad 280507(O), 9431818017
12 Agiaon Smt Kalavati Kumari 9431818453
13 Sahar Sri Manish Kumar 272266(O), 9431818019
14 Tarari Sri Abhishek Chandan 244264(O), 9431818452,7759943188