Close

Hospitals

Ara Sadar Hospital, Ara

Dr. L.P JHA (CIVIL SURGEON,Bhojpur), SADAR HOSPITAL,Ara Bhojpur - BIHAR

Email : dhsbhojpur[at]gmail[dot]com
Phone : 9470003146
Pincode: 802301

Garhani

Dr. Rita Sharma Garhani Bhojpur - BIHAR

Email : garhaniphc[at]gmail[dot]com
Phone : 9199456614
Pincode: 802301

Public Health Care, Agiaon

Dr. Rita Sharma Agiaon Bhojpur - BIHAR

Email : agiawonphc[at]gmail[dot]com
Phone : 9199456614
Pincode: 802301

Public Health Care, Ara

Dr. Satya Prakash Ara Bhojpur - BIHAR

Email : phcsadarblockara[at]gmail[dot]com
Phone : 9470003151
Pincode: 802301

Public Health Care, Barhara

Dr. Arvind Kumar Barhara Bhojpur - BIHAR

Phone : 7320853387

Public Health Care, Bihiya

Dr. Nand Kishore Prasad Bihiya Bhojpur - BIHAR

Email : bihiyaphc1[at]gmail[dot]com
Phone : 94700003159
Pincode: 802301

Public Health Care, Charpokhari

Dr. Sushil Kumar Sharma Charpokhari Bhojpur - BIHAR

Email : charpokhariphc[at]gmail[dot]com
Phone : 9470003152
Pincode: 802301

Public Health Care, Koilwar

Dr. Navin Kumar Koilwar Bhojpur - BIHAR

Email : koilwarphc[at]gmail[dot]com
Phone : 9470003148
Pincode: 802301

Public Health Care, Piro

Dr. Rajiv Kumar Piro Bhojpur - BIHAR

Email : peerophc[at]gmail[dot]com
Phone : 9470003153
Pincode: 802301

Public Health Care, Sahar

Dr. Vijay Kumar Das Sahar Bhojpur - BIHAR

Phone : 7368852384